நம் குரல்

Wednesday, March 5, 2014

திறக்கப்படாத பெட்டிகள்
ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டு
இறுக்கமாக மூடப்பட்டு
மூலையில் கிடக்கின்றன என் பெட்டிகள்
எத்தனை நாள்கள் இப்படி
நினைவில் இல்லை

பெட்டியின்மேல் புழுதி போர்வையாய்க் கிடக்கிறது
பெட்டிகளுக்கும் சுவருக்கும்
இடைப்பட்ட சந்தில்
எலி குடும்பம் நடத்தும் வாய்ப்பு
நேர்ந்தது என்னால்

வீட்டுக்குள் நுழையும்போதும்
அங்குமிங்கும் நடமாடும்போதும்
கண்ணில்படுகின்றன பெட்டிகள்

பெட்டிகள் குறித்து
ஏதாவது முடிவெடுக்கவேண்டும்
இந்த உறுதியான எண்ணம்
நிறைவேறுவதாய்த் தெரியவில்லை

பெட்டிகளின் இருப்புப் பற்றி
அவ்வப்போது என் கவனத்தில் அறைகின்றன
அம்மா அப்பாவின் சொற்கள்

நாளை பார்க்கலாம் என
சோம்பல் மனது தட்டிக் கழிக்கிறது

பெட்டிகள் இருப்பது
எனக்கு உள்ளேயா வெளியிலா
சில நேரம் குழம்புகிறேன்

உங்களைப் போலவே
நானும் ஆர்வமாய் இருக்கிறேன்
உள்ளே என்ன இருக்கும் என்பதைத்
தெரிந்து கொள்வதில்..

No comments:

Post a Comment