நம் குரல்

Wednesday, August 31, 2016

ஒரு பொய்யை மறைக்க
                               ஒரு பொய்யை மறைக்க
                               உண்மைபோல் ஆடை அணிந்த
இன்னும் கொஞ்சம் பொய்கள் தேவை

ஒரு பொய்யை  மறைக்க
பொய்யை உண்மைபோல்
அழுத்தமாய்ச் சொல்லும்
கற்பனைத் திறம் தேவை

ஒரு பொய்யை மறைக்க
முன்பே பொய் சொல்லிச் சமாளித்த
முன் அனுபவம் உதவும்

ஒரு பொய்யை மறைக்க
கேட்பவருக்குக் கொஞ்சம்
ஞாபக மறதி  இருத்தல் நலம்

ஒரு பொய்யை மறைக்க
அசாத்தியத் துணிவும்
பொய்யென்று தெரிய வந்தால்
மீண்டும் மறுத்துவிடும் தில்லும் வேண்டும்

ஒரு பொய்யை மறைக்க
சொல்லும் பொய்கள்
உண்மையைவிட  தத்ரூபமாய்
இருக்க வேண்டும்

ஒரு பொய்யை மறைக்க
மீண்டும் மீண்டும் அதே பொய்யைத்
திரும்பச் சொல்லும் முனைப்பு வேண்டும்

இவர் சொல்வது உண்மைதானா?
என்றறிய முகம் ஆராய்வார் முன்
எப்பொழுதும் முகமாற்றமின்றி
புன்னகையைச் சிந்தவேண்டும்

உண்மைக்கு எதுவும் தேவை இல்லை
பொய்க்குத்தான் ஆடையும்
அலங்காரமும் அணிமணியும் தேவை

ஒரு பொய்யை மறைக்க
முடிந்தால் எல்லார் வாய்க்கும்
பூட்டுப் போட்டுச் சமாளிக்கலாம்

ஒரு பொய்யை மறைக்க
பொய்யோடு இரண்டறக் கலந்து
கரைந்துபோக வேண்டும்

ஒரு பொய்யை மறைக்க
நம்மைச் சுற்றிலும்
நம் பொய்யைக் கொண்டாடும்
அபிமானிகளும் ஏமாளிகளும் வேண்டும்