நம் குரல்

Tuesday, October 1, 2019

கவிதை மின்னல்கள்                                 ஆணிகள்

                                 பள்ளிகளில்
                                 தேவையில்லையென
                                 பிடுங்கியெறியப்பட்ட ஆணிகள்
                                 பின்னாளில்
                                 எங்கோ கிடந்து துருவேறி
                                 யார் காலையோ
                                 பதம் பார்க்கக்
                                 காத்திருக்கின்றன

No comments:

Post a Comment