நம் குரல்

Saturday, February 8, 2020

முகம் - இதழ் 2

14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு,
காலாண்டிதழாக
முகம் இலக்கிய இதழ் 2
45 பக்கங்களில்
18 படைப்பாளர்களின் பங்களிப்போடு
இவ்வாரம் வெளிவருகிறது.
பத்துமலைத் தைப்பூசத்தில்
ஜெயபக்தி புத்தகக் கடையில்
முகம் இதழைப் பெறலாம்.

No comments:

Post a Comment