நம் குரல்

Monday, February 15, 2010

முதன் முதலாய்...
ஏடுகளில் வலம் வந்த என் எழுத்துகள்
இனி இணைய வாகனத்தில்!
நினைக்கும்போதே
நெஞ்சில் இனிக்கிறது!!

No comments:

Post a Comment