நம் குரல்

Thursday, February 18, 2010

வாக்குமூலம்


என்னை வேடிக்கை பார்க்க
உள்ளே வருகிறீர்கள்

நான் சரிந்துகிடக்கும் அறையின்
சிமெண்டுத் தரையின் குளிர்வதை
என்னை எழுப்புகிறது

உடலெங்கும் எரியும் ரணங்கள்வழி
கசிந்து வெளியேறுகிறது என் உயிர்

சொல்லமுடியாத இடங்களிலும்
என்னைப் பிடித்துத் தின்கிறது வலி

காலணி மிதித்த இடங்களில்
கன்றிப்போயிருக்கும் தோல்

என் மேல் விளையாடிய கட்டைகளால்
தாறுமாறாய் முதுகிலும் மார்பிலும்
கோடுகள்

சிமெண்டுத் தரையிலும் சுவரிலும்
சிந்திக்கிடக்கும் இரத்தத் துளிகள்

காக்கும் இந்நிலையம் காரணப்பெயர்
என்று நம்பியிருந்தேன்
இது இடுகுறிப்பெயரென்பது
இப்பொழுது புரிந்தது

திடீரென்று அந்நிய குரல்கள்
அறையை ஆக்கிரமிக்கின்றன

ஐந்தாவது சுற்றுக்கான விசாரணை
தொடங்கிவிட்டது

நீங்கள் போய் விடுங்கள்

என்மேல் விழும் ஒவ்வோர்
அடிஉதையும் விழுகிறது
உங்கள் அறியாமையிலும்

No comments:

Post a Comment